Мирјана Павловић

Мирјана Павловић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Мирјана Павловић је рођена 1957. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1983. године на Одељењу за етнологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала 1988. године и докт...

Мирјана Павловић је рођена 1957. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1983. године на Одељењу за етнологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала 1988. године и докторирала 2010. године.

Од 1987. године до данас Мирјана Павловић је запослена у Етнографском институту САНУ где је била ангажована на више пројеката у оквиру којих се претежно бавила проучавањем етницитета/етничког идентитета и његовим симболима, ритуалима, значењима и функцијама код Срба у исељеништву (Чикаго, САД) и српских мањинских заједница у суседним земљама: Батања (Мађарска), Љубљана (Словенија) Темишвар (Румунија), Пехчево (Македонија), као и етнологијом медицине, односно народном и алтернативном медицином и њиховом коегзистенцијом с научном медицином. Бавила се и истраживањима мултикултурализма и регионализма и различитих типова идентитета, као и нематеријалног културног наслеђе, посебно исхране становништва Баната.

Објавила је више од педесет научних радова у домаћим и међународним научним часописима. Осим тога, учествовала је и у организацији три научна скупа ЕИ САНУ, сарађивала је и са Истраживачким центром Петница, где је држала предавања.

Члан је међународног удружења етнолога и фолклориста (СИЕФ), међународне асоцијације јужноевропских антрополога, као и Етнолошко - антрополошког друштва Србије.

Добитница је награде за монографију Етнографског института САНУ за 2012 /2013. годину.

Монографије

 • Срби у Чикагу, Проблем етничког идентитета, Посебна издања Етнографског, Посебна издања Етнографског института САНУ 32, Београд 1991, 1-180.
 • Срби у Темишвару, Посебна издања Етнографског института Сану, књ 78, Етнографски институт САНУ, Београд 2012.
 • Ethnic Symbols and Migrations: Serbian Communities in USA and Canada (Kоаутор Мирослава Лукић Крстановић) Посебна издања Етнографског института Сану, књ. 87 и Етнолочка библиотека књ. 83, Етнографски институт САНУ и Српски генеолошки центар, Београд 2016.

Радови:

 • Двојни идентитет – Срби у Чикагу, Етнолошке свеске IX, Нови Пазар 1988, 97-104
 • Dual identity – Serbs in Chicago, Zavičaj 343 i 344, Beograd 1989, 18-19
 • Исељеничка прича - Мит и реалност, Гласник Етнографског института САНУ XXXVIII, Београд 1989, 69-81 (коаутор Мирослава Лукић-Крстановић)
 • Испољавање етничког идентитета Срба у Чикагу, Прилози проучавању етничког идентитета, Зборник радова Етнографског института САНУ 20, Београд 1989, 33-43.
 • Maternji jezik kao jedan od etničkih simbola, Zbornik radova Prvog međunarodnog skupa "Jezici i kulture u doticajima", Pula 1989, 182-186
 • Problem etničke identifikacije, Srbi u dijaspori, II Međunarodni znanstveni skup "Jezici i kulture u doticajima" – "Između lokalnog i sveopšteg", Pula 1990.
 • Српски етнички фестивал у Чикагу, Nemzetiseg-identitas a IV Nemzetkozi neprajzi nemzetisegkutato konferencia eioadasai, Bekescsaba 1991. 351-355.
 • Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, Гласник Етнографског института САНУ XL, Београд 1991, 131-144.
 • Прорицања судбине – знамења, Гласник Етнографског института САНУ XLII, Београд 1993, 144-155.
 • Фактори етничности Срба у Батањи, Гласник Етнографског институата САНУ XLIII, Београд 1994, 193-200.
 • Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, Folklore es Tradicio VII, MTA (Madjarska akademija nauka) Neprajzi Kutatointezet, Будимпешта 1994, 269-273.
 • Sacrifice as confirmation of ethnic belonging, Ethnoologia Europea, V Internationaler Kongreß der Société International d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Wien 1994, 106
 • Ethnicity Factors among the Battonya Serbs, "Meeting of cultures- conflicts of cultures", Vth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba- Budapest 1995, 316-321.
 • Медицина у Београду – Између традиције и савремености, Гласник Етнографског института САНУ XLIV, Београд 1995, 235-246
 • At the crossroads of the myth and reality - Serbs overseas, The confrotation between myth and reality on the arrival of the emigrants to a new lend, ZRC SAZU, Inštituta za iseljeništvo, Naučni centra Slovenske akademije nauka i umetnosti, Ljubljana 1996, 87-98.
 • Исто и различито - Срби у Батањи, Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору, Посебна издања ЕИ САНУ 42, Београд 1997, 103-110.
 • Religija i etnička pripadnost, Glasnik EI SANU XLVI, Beograd 1997, 101-111.
 • Различитост и заједнички идентитет - Срби у Чикагу, Гласник ЕИ САНУ XLVII, Београд 1998, 55-65
 • Some and different, The Serbs in Battonya, VIth International conference on ethnographic nationality research "One thousand years of coexistence in the Carpathian basin" (the reflection of the coexistence of the nationals in the Danube basin in their national tradition), Bekescsaba 1998, 151-158.ж
 • The role of religion in managing the ethnic identity of emigrants, Roots and Rituals: Menaging Ethnicity, Books of Abstracts of 6th International Conference of the Société International d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Amsterdam 1998, 121
 • Mihajlo Pupin's Character in Emigrantion and Domestic Press, , Zbornik radova simpozijuma "100th Birth Anniversary of Louis Adamic - Intellectuals in diaspora", ZRC SAZU, Instituta za iseljeništvo, Naučni centra Slovenske akademije nauka i umetnosti, Ljubljana 1999, 171-178.
 • Појам болести у различитим медицинским системима, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд 1999, 95-106
 • Животни циклус и етницитет - Срби у Чикагу, Обичаји животног циклуса у периоду кризе, Софија 2000, 82-88.
 • Popovich Brothers: Tamburitza in the life of Serbian community in the Chicago, Two homelands 14, Inštitut za slovensko iseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001, 143-149
 • Преглед етнолошких проучавања и теренских истраживања Српске етничке заједнице у Батањи (Battonya), Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта 2001, 28-42 (коаутор Мирослава Лукић-Крстановић).
 • Minority institutions - Serbs in Battonya, The Minorities at the turn of Millennium (chance, possibilities, challenges), 7th International Conference on Ethnographic Minorites Research, Békéscsaba – Budapest 2001, 246-250.
 • Sârbii şi românii din Bătania (Hu). Problema inter-relaţiilor dintre cele două comunităţi minoritare, Interetnicitate în Europa centrală şi de est, Colecţia minorităţi 4, Complexul muzeal Arad, Arad 2002, 151-162
 • The Role of Immigrant Organisation in Community Life – Serbs in Chicago, Гласник Eтнографског института SANU L-LI, Beograd 2002-2003, 61-69.
 • Теоријски оквир проучавања етничности Срба у Батањи, Зборник Друштвене науке о Србима у Мађарској CI, Одељење друштвених наука 22, Српска академија наука и уметности и Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта 2003, 115-122 .
 • Божићни обичаји Срба у Батањи, Етнографија Срба у Мађарској 4, Maђарско етнографско друштво у Будимпешти, Будимпешта 2003, 85-98
 • Етнички идентитет Срба у Темишвару, Традиционално и савремено у култури Срба, Етнографски институт САНУ, Посебна издања 49, Београд 2003, 339-348.
 • Етнички идентитет - Срби у Темишвару, Књижевни живот год XLVII, бр 3 (131) сеп. Темишвар 2003, 8-9
 • Serbii din Timişoara: structure etnicā a comunităţii minoritare, Minoritarul imaginar minoritarul real, Colecţia minorităţi 5, Complexul muzeal Arad, Arad 2003, 364-374. 51-62
 • Ethnic organization in community life of Serbs in Chicago, "Times- Places – Passages," Ethnological Approaches in the New Millennium, Selected Papers of 7th International Congress of the Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2004, 601-609.
 • Матерњи језик као један од етничких симбола Србa у Темишвару, Гласник Етнографског института САНУ 52, Београд 2004, 117- 127.
 • Глобализација и регионални културни идентитет, Етнологија и антропологија – стање и перспективе, Етнографски институт САНУ, Зборник етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 209-217.Етницитет и интеграција у историјском контексту, Гласник Етнографског института САНУ 53, Београд 2005, 93-104.
 • Center – Pherifery: The Ethnicity of Serbs in Timişoara, у Klaus Roth, Ulf Brunnbauer (Eds.) Urban Life and Culture in Southeastern Europe, Anthropological and Historical Perspectives, Ethnologia Balkanica 10, Journal for Southeast European Anthropology, 2006,159-165.
 • Center- Periphery: Ethnicity of Serbs in Timisoara, 3rd Conference of InASEA, Vesna Vučinić-Nešković and Ulf Brunnbauer (ed), Urban Life and Culture in Southeastern Europe, Book of Abstract, School of Philosophy, University of Belgrade and InASEA, Belgrade 2005, 106.
 • Институције српске мањине у Темишвару, Probleme de Filologie Slavǎ XIV, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de limbi şi literaturi slave, Timişoara 2006, 309- 318.
 • Божићни обичаји Срба у Темишвару, Гласник Етнографског института САНУ 54, Београд 2006, 333-344
 • Етнички/национални идентитет српске мањинске заједнице на мултиетничким просторима (Темишвар, Батања, Чикаго), Национални скуп са међународним учешћем, Округли сто: Актуелни пројекти ЕИ САНУ, Београд 12. октобар 2006, 28.
 • Ускршњи обичаји Срба у Батањи, Етнографији Срба у Мађарској 5, Будимпешта 2006, 51-62
 • Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу, Култура у трансформацији, Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 119-134.
 • Међунационални односи: Срби у Батањи, Култура у трансформацији, Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 135-150.
 • Regional Identity – Serbs in Timisoara, 4th Conference InASEA Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, Book of Abstracts, Timisoara 2007, 99
 • Sǎrbii din Timişoara . Identitatea bǎnǎţeană, Regiuni, etnii şi identităţi regionale, Colecţia minorităţi 8, Complexul muzeal Arad, Arad 2007, 188-200.
 • Сесија: Мањине у Србији, Положај националних мањина у Србији, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Одељење друштвених наука књ. 30, Београд 2007, 307-310.
 • Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару, Слике културе некад и сад, Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 133-141
 • Serbs in Chicago. Emigrant Circles till 1980s, 125th Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Faculti of Political Science, University of Belgrade, 2008, 301-310.
 • Europa în presa sârbilor din România, Europa identitǎ, Complex Muzeal Arad, Arad 2008, 89-101.
 • Regional Identity – Serbs in Timisoara, Klaus Roth, Ulf Brunnbauer (Eds), Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastren Europe II, Ethnologia Balkanica, Journal for Southeast European Anthropology, Volumen12/ 2008, Part 2,135-145.
 • Организације Срба у Словенији, Драгана Радојичић (ур) Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Етнографски институт САНУ и Музеј „Старо село“, Сирогојно 31 август – 3. септембар 2009. Књига апстракта 92,
 • Колективне манифестације Срба у Темишвару, Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству, Зборник радова са друге научне конференције са међународним учешћем, Београд 03 и 24 јун 2010, Институт за међународну политику и привреду, CD.
 • Srbi u Sloveniji manjinske organizacije, Traditiones 39, Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glazbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, Ljubljana 2010.
 • Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу, Гласник етнографског института САНУ, LIX (1) Београд 2011, 29-39.
 • Serbian Community of Romania in the Process of Transition, 6th InASEA конференцији: Southeast European (Post) Modernities, Regensburg, 28. 4. 1. 5. 2011, 74-75
 • Сусрети на граници: Срби и Румуни, Међународни научни скуп Етнографског института САНУ Културе и границе. Етнограски институт САНУ, Београд, Вршац 2011, 52
 • Проучавање језика и говора из угла етнологије: истраживања у српским заједницама у Мађарској и Румунији, (Коаутор Младена Прелић), Научни скуп Српски језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истраживања Будимпешта 14. и 15. Децембар 2012, 13.
 • Међуетнички фестивали: празници мултикултурализма и/или чувари етничности, Зборник Матице српске за друштвене науке 139, Нови Сад 1912, 151-157.
 • Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ, (Коаутор: Мирослава Лукић Крстановић) Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе, Српски институт, Будимпешта и Етнографски институт САНУ, Будимпешта – Београд 2013. 77-84.
 • „Зора“: мањинска друштва Срба у Темишвару, Етнолошко-антрополошке свеске бр.24, н.с бр. 13, Београд 2014, 85-97.
 • Миграције становништва с територије Србије у Турску у историјској перспективи, Проблеми концепције истраживања, Научно истраживање миграција у Србији. Проблеми и иницијативе, (књига апстракта) Етнографски институт САНУ, Београд 2014, 81-85.
 • Држава, статистика, мањине и моћ: етнички „други“ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва, (Коаутор Младена Прелић), Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1), Београд 2015, 147-164. (ERIH)
 • Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи.Проблеми концепције истраживања, Гласник Етнографскиог института САНУ LXIII, св. 3, Београд, 2015, 581-593.
 • Храна као симбол различитих идентитета становништва Баната, (књига апстракта), научни скуп ''Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната, Етнографски институт САНУ, Београд, 2015, 14-15.
 • Од братства и јединства до пријатељства за нова времена - Марибор – Краљево 51-65, Гласник Етнографскиог института САНУ, VXIV (1), Beograd 1916.
 • Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару. Традиција и современост во Македонија и Србија. Апстракти од Мегународнота научна конференција. Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 25.11.2016: стр.22.
 • Градска средина и традиција у периоду транзиције – Српска заједница у Темишвару, (ур) Катерина Петровска-Кузманова, Традициja и современост во Македонија и Србија, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопље 2017, 111-120.
 • Галипољци у Пехчеву: Причр о пореклу и насељавању. (ур) Ђорђина Турбарац Матић,
 • Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије: Етнографски институт САНУ и Старо село Сирогојно, Сирогојно 2017, 78-79.
 • Галипољци у Пехчеву (Македонија). Прице о пореклу и насељавању. Гласник Етнографског института САНУ 66 (3) Београд 2018.