Сања Златановић

Сања Златановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: миграције, политике идентитета, етницитет, методологија етнологије и антропологије.

Сања Златановић (1972) je дипломирала, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Била је стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије у Етнографском институту САНУ (1996–1999), где је као истраживачица запослена од 1999. године. Од 2018. године је у звању више научне сараднице.

Била је ангажована на већем броју домаћих и међународних научних пројеката. Радила је на четири пројекта основних истраживања; последњи од њих је Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, који је при ЕИ САНУ финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011–2019). Била је ангажована на пројекту Истраживања словенских говора на Косову и Метохији, који је при Институту за српски језик САНУ подржао Унеско (2003). Радила је на већем броју пројеката у оквиру међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и партнерских институција, последњи од њих су: Савремени град у Србији и Бугарској: процеси и промене (2013–2016) и Динамика свакодневног живота и људска мобилност у Србији и Бугарској (2017–2019), реализовани у оквиру међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем Бугарске академије наука. Руководила је билатералним пројектом Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси у склопу међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за политичке науке Словачке академије наука (2017–2019). Сада руководи пројектом Словачка и заједница војвођанских Словака: унутаретнички односи и границе (SASA-SAS-21-03, програм Mobility), који Етнографски институт САНУ реализује у оквиру билатералне међуакадемијске сарадње са Институтом за политичке науке Словачке академије наука (2021–2022).

Сања Златановић је два пута била стипендисткиња у оквиру Националног стипендијског програма Словачке Републике и гостујућа истраживачица у Институту за етнологију Словачке академије наука (2015) и Институту за политичке науке Словачке академије наука (2019). Чланица је међународних удружења Gypsy Lore Society и European Academic Network on Romani Studies. Чланица је Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ. Уредница је Гласника Етнографског института САНУ (од 2020), чланица уређивачких одбора часописа Фолклористика и East European Historical Bulletin, издавачких савета часописа European Journal of Transformation Studies, Etnosfera и Zeszyty Łużyckie: Czasopismo o mniejszościach.

Сања Златановић је објавила две монографије и више од педесет научних радова. За монографију Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова (2018) добила је награду ЕИ САНУ (2019) за најбољу књигу у области етнологије и антропологије у двогодишњем периоду.

Монографије

Златановић, Сања. 2018. Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, стр. 361.

Златановић, Сања. 2003. Свадба – прича о идентитету: Врање и околина. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 47, стр. 180.

Уређивање публикација

Златановић, Сања & Јурај Марушиак (ур.). 2019. Истраживање миграција. Гласник Етнографског института САНУ LXVII/3 (тематски број).

Златановић, Сања (ур.). 2015. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1: 9–119 (темат).

Научни радови

Златановић, Сања. 2022. Музичка пракса врањских Рома – превазилажење граница, идентификација и меморијализација. У: Допринос Рома култури Србије (Т. Варади, Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић, ур.), Београд: Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ (у штампи).

Marušiak,Juraj & Sanja Zlatanović. 2022. Slovenská komunita v Srbsku v kontexte politických a socioekonomických zmien po roku 1989. U: Stará Pazova v premenách času (Miroslav Kmeť, Patrik Kunec, eds.), 92–113. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Zlatanović, Sanja. 2021. An experience of (not) belonging: the Džorevci in Bulgaria, In:Romani History and Culture (H. Kyuchukov, S. Zahova & I. Duminica, eds.), Roma series 9, pp. 261–277. München: Lincom.

Златановић, Сања & Јурај Марушиак. 2021. Између две домовине: актуелна миграција војвођанских Словака у Словачку. Анали Огранка САНУ у Новом Саду 16: 60–70.

Marušiak,Juraj & Sanja Zlatanović. 2021. Dobrí Slováci, dobrí občania svojej krajiny? Vojvodinskí Slováci na periférii slovenského a srbského nacionalizmu. Etnologické rozpravy 28/2: 58–64.

Marušiak,Juraj & Sanja Zlatanović. 2020. Slovakia as a Safe Country – The Perspective of the Slovak Community Members of Vojvodina. Slovak Ethnology 68/2: 136–160.

Златановић, Сања & ЈурајМарушиак. 2019. Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи: увод у темат. Гласник Етнографског института САНУ LXVII/3: 493–499.

Zlatanović, Sanja. 2017. Approaching preferred identity: ‘Serbian Gypsies’ in post-war Kosovo. Romani Studies 27/2: 147–172. (Liverpool University Press)

Златановић, Сања & ЈурајМарушиак. 2017. ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности. Гласник Етнографског института САНУ LXV/3: 653–668.

Прелич, Младена & Златанович, Саня. 2016. Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). В: Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (М. Е. Кабицкий, М. Ю. Мартынова, ред.), 234–250. Москва: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук.

Златановић, Сања. 2015. Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену. Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3: 537–550.

Златановић, Сања. 2015. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса: Увод у темат. Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1: 9–17.

Zlatanović, Sanja. 2014. Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova. U: “Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), 135–146. Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Златановић, Сања. 2014. Српска заједница Косовског Поморавља у калеидоскопу теренске фолклористике. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80: 113–125. Филолошки факултет, Универзитет у Београду.

Златанович, Саня. 2014. Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово). В: Малые города — большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), 49–72. Москва: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Россисйкая академия наук.

Златановић, Сања. 2013. Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве. Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 67–82.

Златановић, Сања. 2013. Пропустљивост границе: Срби / "Српски Цигани" у енклави Витина. Теме 37/3: 1079–1099. Универзитет у Нишу.

Златановић, Сања. 2012. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова. Гласник Етнографског института САНУ LX/2: 89–105.

Zlatanović, Sanja. 2011. Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo. Ethnologia Balkanica 15: 227–250. Berlin: LIT Verlag.

Златановић, Сања. 2011. Дискурзивно обликовање "других": српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту. Гласник Етнографског института САНУ LIX/2: 79–99.

Zlatanović, Sanja. 2011. Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic. In: Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), 187–199. Complexul Muzeal Arad.

Златановић, Сања. 2010. Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима. Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1: 129–139.

Zlatanović, Sanja. 2010. Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească. In: Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), 308–332. Bucureşti: Paideia.

Златановић, Сања. 2009. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе. Гласник Етнографског института САНУ LVII/1: 51–69.

Zlatanović, Sanja. 2008. The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity. Ethnologia Balkanica 12: 147–166. Berlin: LIT Verlag.

Zlatanović, Sanja. 2008. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo. Bulletin of theInstituteofEthnographySASALVI/2: 133–147.

Златановић, Сања. 2008. Ромски курбан у пет слика. У: Крвна жртва: трансформације једног ритуала (Биљана Сикимић, ур.), 67–98. Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 108.

Златанович, Саня. 2008. Жизнь под протекторатом. В: Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.), 57–69. Москва: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов.

Zlatanović, Sanja. 2008. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), 109–126. Kruševac: Baštinik.

Златановић, Сања. 2008. Летница: слика превазилажења религијских граница и њени остаци. У: Слике културе некад и сад (Зорица Дивац, ур.), 179–191. Београд: Зборник Етнографског института САНУ 24.

Златановић, Сања. 2008. Курбан за сајбијата: редефинирање на религискиот идентитет на Ромите. Културен живот: списание за култура, уметност, општествени прашања 3-4/2008: 56–69. (Скопје)

Zlatanović, Sanja. 2007. The Roma of Vranje: kurban with five faces. In: Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.),51–86. Belgrade: Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98.

Златановић, Сања. 2007. Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и нису. У: Положај националних мањина у Србији (Војислав Становчић, ур.), 639–647. Београд: Одељење друштвених наука САНУ, књ. 30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и Људских права САНУ.

Златановић, Сања. 2007. Ђорговци: скица за портрет подељеног идентитета. У: Друштвене науке о Ромима у Србији (Љубомир Тадић, Горан Башић, ур.), 187–203. Београд: Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, Комисија за проучавање живота и обичаја Рома.

Златановић, Сања. 2007. Свадба и конструисање идентитета. У: Култура у трансформацији (Драгана Радојичић, ур.), 35–45. Београд: Зборник Етнографског института САНУ 23.

Zlatanović, Sanja. 2006. Djorgovci: An AmbivalentIdentity. Romani Studies 16/2: 133–151. (Liverpool University Press)

Златановић, Сања. 2006. Пут до Токија: етнонационализам у Врању од 1999. године. У: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (Зорица Дивац, ур.), 357–370. Београд: Зборник Етнографског института САНУ 22.

Златановић, Сања. 2005. Свакодневица у енклави. Гласник Етнографског института САНУ LIII: 83–92.

Златанович, Саня. 2005. Картина Запада в анклаве. В: В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), 162– 166. Балканские чтения 8, Москва: Институт славяноведения, Россисйкая академия наук.

Златановић, Сања. 2005. Ратна свакодневица: енклава Витина на Косову и Метохији. В: Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период (Радост Иванова, ур.), 239–245. София: Етнографски институт с музей БАН.

Златановић, Сања. 2004. "Шопови" у Косовском Поморављу. У: Скривене мањине на Балкану (Биљана Сикимић, ур.), 83–93. Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 82.

Златановић, Сања. Василица и самоодређење Рома. Гласник Етнографског института САНУ LII: 155–164.

Златановић, Сања. 2004. У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у Призрену. У: Избегличко Косово (Биљана Сикимић, ур.), 11–18.Лицеум 8, Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања САНУ.

Zlatanović, Sanja. 2003. Celebration of Vasilica in Vranje. In: Roma Religious Culture (Dragoljub B. Djordjević, ed.), 93–97. Niš: YSSSR X.

Zlatanović, Sanja. 2002. "Zasevka" u svadbi Roma. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104: 194–202. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.

Златановић, Сања. 2002. Савремена свадба – прича о идентитету. У: Обичаји животног циклуса у градској средини (Зорица Дивац, ур.), 291–301. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 48.

Zlatanović, Sanja. 2002. "Sve je bilo kao u staro Vranje" – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije. U: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), 231–236. Niš: Centar za balkanske studije I i JUNIR IX.

Zlatanović, Sanja. 2001. Romany Wedding Ritual in the Vranje Region of Serbia. In: Theminorities at the turn of millennium (chances, possibilities, challenges), Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, 149–154. Békéscaba – Budapest.

Златановић, Сања. 2000. Реафирмација традиције и свадбени ритуал. У: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), 223–230. София: Етнографски институт с музей БАН.

Златановић, Сања. 2001. Значењски склоп традицијске свадбе: Врање и околина. Етнология 4: 7–50 (София).

Златановић, Сања. 1999. Свекрва и невеста или прича о песми и дару. Етнокултуролошки зборник V: 185–188 (Сврљиг).

Златановић, Сања. 1997. Новокомпонована народна музика на линији традицијско – савремено. Гласник Етнографског института САНУ XLVI: 167–172.

Научна критика, прикази и хронике

Златановић, Сања. 2022. Gordana Gorunović, Ogledi iz etnografije i antropologije književnosti.Beograd: Srpski genealoški centar, 2022; Гласник Етнографског института САНУ LXX/1: 295–297.

Zlatanović, Sanja. 2021. Tatiana Zachar Podolinská, Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality, Palgrave MacMillan 2020; Slovak Ethnology 69/3: 453–457.

Златановић, Сања. 2021. Tatiana Bužeková, Mágia a čarodejníctvo v etnografických štúdiách do polovice 20. storočia, Bratislava: AKA Media, Edicia Prameň, 2019; Гласник Етнографског института САНУ LXIX/3: 711–713.

Златановић, Сања. 2021. О свадби, али и о фотографији и архиву. Фолклористика 6/2: 367–370.

Златановић, Сања. 2019. Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе. Фолклористика 4/2: 251–254.

Zlatanović, Sanja. 2017. Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV & VEDA-vydavateľstvo SAV, 2015; Romani Studies 27/2: 218–223. (Liverpool University Press)

Zlatanović, Sanja. 2016. Roma Culture: Myths and Realities (Elena Marushiakova, Vesselin Popov, eds.), Roma series (Hristo Kyuchukov and Ian Hancock, eds.), Vol. 3. Munic: Lincom Academic Publisher 2016; Romani Studies 26/2: 196–200. (Liverpool University Press)

Zlatanović, Sanja. 2016. Slika i moć: Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo "Libron", Warszawa – Kraków 2015; Filozofija i društvo XXVII/4: 986–988.

Златановић, Сања. 2016. Холокауст: процеси идентификације и меморијализације. Поводом нових издања Института за етнологију Словачке академије наука (III); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/2: 433–438.

Златановић, Сања. 2016.Посткомунистичке трансформације друштва. Поводом нових књига Института за етнологију Словачке академије наука (II); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/1: 193-199.

Златановић, Сања. 2015. Социјална култура у огледалу материјалне. Нове књиге Института за етнологију Словачке академије наука, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3: 645–651.

Златановић, Сања. 2013. Бугарска свадба у етнолингвистичком кључу: Елена Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование, Индрик, Москва 2010; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 187–189.

Златановић, Сања. 2013. Антропологија савременог града: X Конгрес руских етнографа и антрополога, Руска академија наука, Москва, 2−5. јул 2013; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 206–209.

Златановић, Сања. 2007.Саша Недељковић, Част, крв и сузе: огледи из антропологије етницитета и национализма, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета и Златни змај, Београд 2007; Гласник Етнографског института САНУ LVI/2: 187–189.

Zlatanović, Sanja.2005. Banjaši na Balkanu: identitet etničke zajednice (Bilјana Sikimić, ur.), Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja, knj. 88, Beograd 2005; Nova srpska politička misao, http://starisajt.nspm.rs/Prikazi/2007_banjasi.htm

Златановић, Сања.2004. Српске бошче Косовског Поморавља, изложба у Етнографском музеју у Београду; Задужбина бр. 62: 12. Вукова задужбина, Београд.

Златановић, Сања.1998. Кодови словенских култура бр.3, Свадба, Clio, Београд 1998; Гласник Етнографског института САНУ XLVII: 186–187.

Златановић, Сања. 1997. Dimitrije O. Golemović, Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Beograd 1997; Гласник Етнографског института САНУ XLVI: 240–242.

Златановић, Сања. 1996. Никита Иљич Толстој, Језик словенске културе, Просвета, Ниш 1995; Гласник Етнографског института САНУ XLV: 168–169.