Сања Златановић

Сања Златановић

Стечено звање: доктор наука

Позиција: Виши научни сарадник

Сања Златановић (1972) je виша научна сарадница Етнографског института САНУ. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Oна је била стипендисткиња Министарства за...

Сања Златановић (1972) je виша научна сарадница Етнографског института САНУ. 

Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Oна је била стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије (1996–1999) у Етнографском институту САНУ, где је као истраживачица запослена од 1999. године. Сарађивала је на већем броју домаћих и међународних научних пројеката. Сада је ангажована на пројектима: Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, који при ЕИ САНУ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (од 2011) и Динамика свакодневног живота и људска мобилност у Србији и Бугарској, који се реализује у оквиру међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем Бугарске академије наука (2017–2019). Руководи билатералним пројектом Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси у склопу међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за политичке науке Словачке академије наука (2017–2019).

 Сања Златановић је два пута била стипендисткиња у оквиру Националног стипендијског програма Словачке Републике и гостујућа истраживачица у Институту за етнологију Словачке академије наука (2015) и Институту за политичке науке Словачке академије наука (2019). Чланица је Удружења фолклориста Србије и међународних удружења Gypsy Lore Society и European Academic Network on Romani Studies. Чланица је редакција часописа Фолклористика и European Journal of Transformation Studies

Сања Златановић је објавила две монографије и више од педесет научних радова. Њена садашња истраживачка интересовања усредсређена су на политике идентитета, етницитета, миграције, методологију етнологије и антропологије.

МОНОГРАФИЈЕ:

 • Златановић, Сања. 2018. Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, стр. 361.
 • Златановић, Сања. 2003.  Свадба – прича о идентитету: Врање и околина. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 47, стр. 180, табле XIX.

 

УРЕЂИВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА:

 • Златановић, Сања & Марушиак, Јурај (ур.). 2019. Истраживање миграција. У: Гласник Етнографског института САНУ LXVII/3, Београд (у штампи).
 • Златановић, Сања (ур.). 2015. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. У: Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1:  9–119, Београд.

 

НАУЧНИ РАДОВИ:

 • Zlatanović, Sanja. 2017. Approaching preferred identity: ‘Serbian Gypsies’ in post-war Kosovo, Romani Studies 27/2: 147–172. (Liverpool University Press)
 • Златановић, Сања & Марушиак,Јурај. 2017. ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности, Гласник Етнографског института САНУ LXV/3: 653–668.
 • Прелич, Младена & Златанович, Саня. 2016. Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). В: Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (М. Е. Кабицкий, М. Ю. Мартынова, ред.), 234–250. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Златановић, Сања. 2015. Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3: 537–550.
 • Златановић, Сања. 2015. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1: 9–17.
 • Zlatanović, Sanja. 2014. Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova. U: “Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), 135–146. Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • Златановић, Сања. 2014. Српска заједница Косовског Поморавља у калеидоскопу теренске фолклористике, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80: 113–125. Филолошки факултет, Универзитет у Београду.
 • Златанович, Саня. 2014. Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово). В: Малые города — большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), 49–72. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Златановић, Сања. 2013. Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве, Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 67–82.
 • Златановић, Сања. 2013. Пропустљивост границе: Срби / "Српски Цигани" у енклави Витина, Теме 37/3: 1079–1099. Универзитет у Нишу.
 • Златановић, Сања. 2012. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова, Гласник Етнографског института САНУ LX/2: 89–105.
 • Zlatanović, Sanja. 2011. Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo, Ethnologia Balkanica 15: 227–250. LIT Verlag, Berlin.
 • Златановић, Сања. 2011. Дискурзивно обликовање "других": српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту, Гласник Етнографског института САНУ LIX/2: 79–99.
 • Zlatanović, Sanja. 2011. Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic. In: Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), 187–199. Complexul Muzeal Arad.
 • Златановић, Сања. 2010. Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима, Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1: 129–139.
 • Zlatanović, Sanja. 2010. Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească. In: Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), 308–332. Paideia, Bucureşti.
 • Златановић, Сања. 2009. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе, Гласник Етнографског института САНУ LVII/1: 51–69.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity, Ethnologia Balkanica 12: 147–166. LIT Verlag, Berlin.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo, Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2: 133–147.
 • Златановић, Сања. 2008. Ромски курбан у пет слика, У: Крвна жртва: трансформације једног ритуала (Биљана Сикимић, ур.), 67–98. Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 108, Београд.
 • Златанович, Саня. 2008. Жизнь под протекторатом. В: Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.), 57–69. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, Москва.
 • Zlatanović, Sanja. 2008. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), 109–126. Baštinik, Kruševac.
 • Златановић, Сања. 2008. Летница: слика превазилажења религијских граница и њени остаци. У: Слике културе некад и сад (Зорица Дивац, ур.), 179–191. Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008.
 • Златановић, Сања. 2008. Курбан за сајбијaта: редефинирање на религискиот идентитет на Ромите, Културен живот: списание за култура, уметност, општествени прашања  3-4/2008: 56–69. (Скопје)
 • Zlatanović, Sanja. 2007. The Roma of Vranje: kurban with five faces. In: Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.), 51–86. Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98, Belgrade.
 • Златановић, Сања. 2007. Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и нису. У: Положај националних  мањина у Србији (Војислав Становчић, ур.), 639–647. Одељење друштвених наука САНУ, књ. 30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Београд.
 • Златановић, Сања. 2007. Ђорговци: скица за портрет подељеног идентитета. У: Друштвене науке о Ромима у Србији (Љубомир Тадић, Горан Башић, ур.), 187–203. Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, Комисија за проучавање живота и обичаја Рома, Београд.
 • Златановић, Сања. 2007.Свадба и конструисање идентитета, У: Култура у трансформацији (Драгана Радојичић, ур.), 35–45. Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд.
 • Zlatanović, Sanja. 2006. Djorgovci: An Ambivalent Identity, Romani Studies 16/2: 133–151. (Liverpool University Press)
 • Златановић, Сања. 2006. Пут до Токија: етнонационализам у Врању од 1999. године. У: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (Зорица Дивац, ур.), 357–370. Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд.
 • Златановић, Сања. 2005. Свакодневица у енклави, Гласник Етнографског института САНУ LIII: 83–92.
 • Златанович, Саня. 2005. Картина Запада в анклаве. В: В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), 162– 166. Балканские чтения 8, Институт славяноведения, Россисйкая академия наук, Москва.
 • Златановић, Сања. 2005. Ратна свакодневица: енклава Витина на Косову и Метохији. В: Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период (Радост Иванова, ур.), 239–245. Етнографски институт с музей БАН, София.
 • Златановић, Сања. 2004. "Шопови" у Косовском Поморављу. У: Скривене мањине на Балкану(Биљана Сикимић, ур.), 83–93. Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 82, Београд.
 • Златановић, Сања. Василица и самоодређење Рома, Гласник Етнографског института САНУ LII: 155–164.
 • Златановић, Сања. 2004. У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у Призрену, Избегличко Косово (Биљана Сикимић, ур.), 11–18. Лицеум 8, Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања САНУ.
 • Zlatanović, Sanja. 2003. Celebration of Vasilica in Vranje. In: Roma Religious Culture (Dragoljub B. Djordjević, ed.), 93–97. YSSSR X, Niš.
 • Zlatanović, Sanja. 2002. "Zasevka" u svadbi Roma, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104: 194–202. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd.
 • Златановић, Сања. 2002. Савремена свадба – прича о идентитету. У: Обичаји животног циклуса у градској средини (Зорица Дивац, ур.), 291–301. Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 48, Београд.
 • Zlatanović, Sanja. 2002. "Sve je bilo kao u staro Vranje" – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije. U: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), 231–236. Centar za balkanske studije I i JUNIR IX, Niš.
 • Zlatanović, Sanja. 2001. Romany Wedding Ritual in the Vranje Region of Serbia, In: The minorities at the turn of millennium (chances, possibilities, challenges), Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research,149–154. Békéscaba – Budapest.
 • Златановић, Сања. 2000. Реафирмација традиције и свадбени ритуал, У: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), 223–230.  Етнографски институт с музей БАН, София.
 • Златановић, Сања. 2001. Значењски склоп традицијске свадбе: Врање и околина, Етнология 4: 7–50 (София).
 • Златановић, Сања. 1999. Свекрва и невеста или прича о песми и дару, Етнокултуролошки зборник V: 185–188 (Сврљиг).
 • Златановић, Сања. 1997. Новокомпонована народна музика на линији традицијско – савремено, Гласник Етнографског института САНУ XLVI: 167–172.

 

НАУЧНА КРИТИКА, ПРИКАЗИ И ХРОНИКА:

 • Zlatanović, Sanja. 2017. Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV & VEDA-vydavateľstvo SAV, 2015; Romani Studies 27/2: 218–223.  (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja. 2016. Roma Culture: Myths and Realities (Elena Marushiakova, Vesselin Popov, eds.), Roma series (Hristo Kyuchukov and Ian Hancock, eds.), Vol. 3. Munic: Lincom Academic Publisher 2016; Romani Studies  26/2: 196–200. (Liverpool University Press)
 • Zlatanović, Sanja. 2016. Slika i moć: Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo "Libron", Warszawa – Kraków 2015;  Filozofija i društvo XXVII/4: 986–988.
 • Златановић, Сања. 2016. Холокауст: процеси идентификације и меморијализације. Поводом нових издања Института за етнологију Словачке академије наука (III); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/2: 433–438.
 • Златановић, Сања. 2016.Посткомунистичке трансформације друштва. Поводом нових књига Института за етнологију Словачке академије наука (II); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/1: 193-199.
 • Златановић, Сања. 2015. Социјална култура у огледалу материјалне. Нове књиге Института за етнологију Словачке академије наука, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3: 645–651.
 • Златановић, Сања. 2013. Бугарска свадба у етнолингвистичком кључу: Елена Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование, Индрик, Москва 2010; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 187–189.
 • Златановић, Сања. 2013. Антропологија савременог града: X Конгрес руских етнографа и антрополога, Руска академија наука, Москва, 2−5. јул 2013; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2: 206–209.
 • Златановић, Сања. 2007.Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Zlatni zmaj, Beograd 2007; Гласник Етнографског института САНУ LVI/2: 187–189.
 • Златановић, Сања.2005. Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, Београд 2005; Нова српска политичка мисаоhttp://starisajt.nspm.rs/Prikazi/2007_banjasi.htm
 • Златановић, Сања. 2004. Српске бошче Косовског Поморавља, изложба у Етнографском музеју у Београду; Задужбина бр. 62: 12. Вукова задужбина, Београд.
 • Златановић, Сања.1998. Кодови словенских култура бр. 3, Свадба, Clio, Београд 1998; Гласник Етнографског института САНУ XLVII: 186–187.
 • Златановић, Сања. 1997.      Dimitrije O. Golemović, Etnomuzikološki ogledi, XX vek, Beograd 1997; Гласник Етнографског института САНУ XLVI: 240–242.
 • Златановић, Сања. 1996. Никита Иљич Толстој, Језик словенске културе, Просвета, Ниш 1995; Гласник Етнографског института САНУ XLV: 168–169.