Ђурђина Шијаковић Маиданик

Ђурђина Шијаковић Маиданик

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Пољa истраживања: класичне науке, класично грчко позориште, антропологија антике, културна антропологија, родне студије и феминистичка теорија, рецепција антике код српских писаца.

Образовање/стечена звања

2009. дипломирала на Oдељењу за Класичне науке на Филозофском Факултету Универзитета у Београду

2016. докторирала на Oдељењу за Класичне науке на Филозофском Факултету Универзитета у Београду

2017. стекла звање научни сарадник

2023. реизабрана у звање научни сарадник

2005/06. стипендиста Задужбине Студеница Конгреса српког уједињења, непрофитне организације Срба у дијаспори

2009/10. као стипендиста грчког Министарства просвете и вера похађала курс грчког језика у школи савременог грчког језика при Аристотеловом Универзитету у Солуну

љето 2013. провела на Универзитету Сорбона, на интензивном курсу француског језика

Афилијација

2010 – Етнографски институт САНУ

Пројекти

Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (бр. 177028)

Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“ (бр. 47016)

451-03-68/2022-14/200173 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

451-03-47/2023-01/200173 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Изабрана библиографија

МОНОГРАФСКА СТУДИЈА

 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Хеленски феномен άγων као élan vital: Милош Ђурић у Уметничком прегледу“.* У: Богољуб Шијаковић, Ђурђина Шијаковић Маиданик, Философија живота и хеленска агонистика: О раним радовима Милоша Ђурића, Београд: Гномон, Никшић: Институт за српску културу 2021, 105–154.

ЧЛАНЦИ

 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Post mortem живот: представа Касандриног мртвог тијела у Еурипидовим Тројанкамa“. У: Микоња Кнежевић (ур.), Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Студије и огледи као χαριστήρια у част професора Богољуба Шијаковића поводом његових 65 година, Београд: Гномон, Подгорица: Матица српска 2021, 23–39.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Жена у покрету: чланак Ксеније Атанасијевић о Еурипидовим јунакињама“. У: Јелена Милинковић, Жарка Свирчев (ур.), Женски покрет 1920–1938: зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност 2021, 339–355.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Класичне науке, грчка трагедија и конфликт Еурипидове Медеје: феминистичка књижевна критика као корективна перспектива“. У: Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић (ур.), Језик, књижевност, Алтернативе, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2022, 405–420.
 • Ђурђина Шијаковић, „Касандра хрли у смрт: слике у Еурипидовим Тројанкама и на једној атичкој вази“. У: Александра Павићевић (ур.), Зборник Матице српске за друштвене науке, тематска свеска 164 (4/2017): „Уметност, религија, идентитет: историјски путокази“, 727–739.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Ἱκετεία и Еурипидова Хекаба: конфликт обредног и секуларизованог“. У: Драгана Радојичић (ур.), Гласник Етнографског института САНУ 68 бр. 1 (2020), темат „Град као метатекст: студије из српске урбане антропологије“, 185–198.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Хуманизовање двојства љубави: Аница Савић Ребац о Еурипидовом Еросу“. У: Младена Прелић, Лада Стевановић, Мирослава Лукић Крстановић (ур.), Род, знање и моћ: Историја, наслеђе и значај научница у Србији, Београд: Етнографски институт САНУ 2022, 35–52.
 • Ђурђина Шијаковић, Еурипидова „Хекаба“: неколико аспеката мајчинске освете. У: Ксенија Марицки Гађански (ур.), Зборник Матице српске за класичне студије 18 (2016), 83–96.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Νιν μητηρ υπεκλαβουσα: Мегара у епизоди Херакловог лудила у Еурипидовој драми и у другим изворима“. У: Ксенија Марицки Гађански (ур.), Зборник Матице српске за класичне студије 20 (2018), 165–178.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „The powerful and disturbing touch: engendered supplication in Euripides’ Hecuba“. In: Bogoljub Šijaković (ed), Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 20.2 (2021), 324–339.

ПРИКАЗИ

 • Ђурђина Шијаковић, „Приказ научне конференције поводом 70 година Етнографског института САНУ: Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије“, Сирогојно, 8-10. септембар 2017. Гласник Етнографског института САНУ 66, бр. 1 (2018), 217–221.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „Through the Аncient Greek Religion with Kernos Guided by the Spirit of Marcel Detienne: Review of Kernos 32/2019, Revue international et pluridisciplinaire de religion grecque antique“, Гласник Етнографског института САНУ 68 бр. 2 (2020), 489–495.

ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

 • Ђурђина Шијаковић, Младена Прелић, „Етнолошке и антрополошке установе у Србији“, У: Владимир Рогановић (ур. едиције), Љиљана Гавриловић (ур. тома) Мали лексикони српске културе: Етнологија и антропологија, 70 изабраних појмова. Београд ЈП Службени гласник – Етнографски институт САНУ 2017, 94–100.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУПОВИ

 • Ђурђина Шијаковић, „Еурипид сликар: два „акта“ у Хекаби и Тројанкама“, зборник резимеа и биографија међународне научне конференције Античка драма, Асоцијација за класичне студије Србије, Филолошки Факултет Универзитета у Београду, Београд 22-23. октобар 2016, 68–69.
 • Ђурђина Шијаковић, „Сликарска четкица у руци трагичара: двије Еурипидове „слике“ у контексту једне Аристотелове мисли“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика и савремени свет Антика као инспирација и предмет истраживања кроз миленије, Београд, 17-18. децембар 2016, 27–28.
 • Ђурђина Шијаковић, „Jедно читање завршетка трагедије Медеја: без катарзе?“, књига резимеа међународног научног скупа Друштва за античке студије Србије Антика некад и сад: улога и наслеђе кроз векове, Београд, 16-17. децембар 2017, 38.
 • Ђурђина Шијаковић, „Еурипидов текст и динамика читања: улога антрополошког контекста у текстуалној анализи“, књига резимеа међународног научног скупа Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Сирогојно, 8-10. септембар 2017, 96–97.
 • Ђурђина Шијаковић, „Крајња рањивост: два случаја женског прибјегарства у Еурипидовој драми“, књига резимеа међународног научног скупа Theatre between politics and policies: new challenges, Факултет драмских уметности, Београд 23-25. март 2018, 170–171.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Хеленски такмичарски елан као стваралачка стихија: Милош Ђурић у Уметничком прегледу“, књига сажетака са међународног научног скупа Ликовно и књижевно у часопису Уметнички преглед, Београд: Институт за књижевност и уметност 3-5. септембар 2020. (уживо и online), стр. 34–35.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Жива жена, жена у покрету: Ксенија Атанасијевић о Еурипидовим јунакињама“, књига сажетака са са међународног научног скупа Часопис Женски покрет 1920–1938, Београд: Институт за књижевност и уметност, 7-9. октобар 2020 (уживо и online), 116–117.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „Offering Herstory: The Alternative Narratives of Cassandra in Euripides’ tragedy Trojan women”, Modern Women of the Past? Unearthing Gender and Antiquity, Sidney online, 5-6. 03. 2021 (Australian Archaeological Institute at Athens (AAIA), Centre for Classical and Near Eastern Studies of Australia (CCANESA), Australasian Women in Ancient World Studies (AWAWS), Chau Chak Wing Museum (CCWM), University of Sydney Departments of Archaeology and Ancient History and Classics, 27.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Феминистичко читање античке грчке књижевности као корективна алтернатива: случај Еурипида”, Језик, књижевности, алтернативе, Филозофски факултет у Нишу online, 15-16. 04. 2021, 132.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Текстил као текст: кодиране женске поруке Медеје и Филомеле“, Језик и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду online, 20-21. 11. 2021, 151.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Контекстуалност језика: како умиру жене у Еурипидовим трагедијама?“, Седми међународни конгрес примењене лингвистике данас: Савремена теорија и пракса, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 28.05.2022, 40.
 • Ђурђина Шијаковић Маиданик, „Ксенија Атанасијевић и њено феминистичко читање античке грчке трагедије“, Међународна научна конференција Филозофија Ксеније Атанасијевић, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд 26-27.05. 2022, 43–44.