https://bestjuicerforgreens.net/wp-content/uploads/2022/02/index.html

https://www.lauftria-hsvmelk.at/wp-content/uploads/2023/01/index.html

Пројекти | Етнографски Институт

Пројекти које је реализовао Етнографски институт САНУ:

Циљ пројекта: идентификација улоге културног наслеђа у свакодневном понашању, локалним и државним стратегијама развоја и процесу евроинтеграција. Разумевање овог тростепеног односа неопходно је за успешну заштиту културног наслеђа и његово претварање у агенс развоја, како читаве државе, тако и појединачних локалних географско-политичких и различитих других заједница које имају или теже да имају и репрезентују сопствени идентитет.

Кратак опис: Заштита културног наслеђа је једна од изузетно актуелних тема у оквиру обликовања разноврсних идентитета, културних политика и развојних стратегија савременог света. Због тога је испитивање начина на који се дефинише шта јесте културно наслеђе и на који начин се оно користи, али и шта се из овог сегмента чувања и репрезентовања прошлих искустава искључује (дакле: шта није културно наслеђе) једна од тема која недвосмислено говори о начинима на које држава, али и било која друга врста заједнице, жели да представи себе и себи и другима.

Основни задаци: Културно наслеђе је веома широко поље у коме (и истовремено – којим) се обликује однос према прошлости, чиме се, заправо, избором вредности пројектованих на прошлост, дефинише садашњост и жељена будућност. Оно се током читавог 20. века, а нарочито током последњих деценија постојано шири, обухватајући све више најразличитија знања и искуства, била она материјализована или не:

  • свакодневна – раније сматрана небитним, као што су прехрамбене, одевне или музичке преференције,
  • „традиционална“ – до рехабилитације нематеријалног наслеђа сматрана „заосталим“ и „превазиђеним“: од социјалне стратификације, преко старих технологија и популарне уметности, до језика, фолклора, игре и најразноврснијих система веровања, али и
  • сасвим савремена, као што је нпр. дигитално наслеђе.

Основни задатак пројекта је идентификовање и разумевање начина на који се у савременој Србији  одвијају ти процеси.

Основни закључци: Разумевање начина на који грађани Србије, различите заједнице и не-територијално или чак неформално обликоване групе, концептуализују шта јесте њихово културно наслеђе омогућава изградњу мреже у којој ће учествовати музеји, као и све остале установе заштите културног наслеђа, али и облици/делови културног наслеђа који из најразличитијих разлога нису заштићени. Она би морала да буде подржана системом управљања знањем/информацијама, који би био способан за интелигентну обраду података и пружање подршке избору/одлучивању, а истовремено довољно флексибилан да корисницима омогући индивидуалне изборе и самостално кретање. Даљи корак у деконструкцији слике културе коју за кориснике креира недодирљиви ауторитет стручњака, била би могућност доградње постојећег/заштићеног скупа информација – другачијим погледима и материјалом који достављају сами корисници, и/или успостављањем веза са информацијама које већ постоје, али нису препознате као део система. Тако би се стварала интерактивна мрежа у којој би било могуће кретати се различитим путевима и видети различите слике стварности:

  • оне које нам нуде музејски и други стручњаци у области заштите културног наслеђа (екстерналисичке, условљене експлицитно или имплицитно постављеним циљевима репрезентације),
  • оне које нам нуде корисници из културе/култура које се репрезентују (интерналистичке, које се такође могу разликовати међу собом у зависности од општег или индивидуалног контекста),
  • личне, које ће свако самостално креирати на свом путу истраживања кроз мрежу понуђених информација.

Могућности примене: Резултати овог истраживања се могу применити/примењивати у конструкцијама нових значења у оквиру идентификацијских пракси, како на нивоу државе, тако и на нивоу локалних заједница, али и других група које нису повезане политичко-географски, него на различите друге начине. Поред тога, они се могу користити и у оквиру пројектовања свих нивоа образовања, као и обликовању медијских стратегија репрезентације различитих идентитета. Успешна репрезентација значења културног наслеђа требало би и да омогући креирање различитих локалних стратегија развоја, у којима ће се оно користити као агенс развоја и економски ресурс, онако како се то већ чини у различитим европским земљама.