Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative -okrugli sto-

Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative -okrugli sto-

 

Etnografski institut SANU 

8. decembar 2014. u 10h

Srpska akademija nauka i umetnosti sala 3, Knez Mihailova 35 / I

 

Naučno istraživanje fenomena migracija u Srbiji ima dugu tradiciju i kontinuirano se sprovodi u okviru različitih društvenih i humanističkih disciplina   – etnologije i antropologije, sociologije, istorije, lingvistike, demografije, psihologije, prava, politikologije, kriminologije i dr. Dosadašnja istraživanja i rezultati, objavljeni u vidu monografija i naučnih radova, ukazuju na istraživačku valorizaciju i naučnu kompetenciju u rasvetljavanju ovog problema. Pa ipak, adekvatna naučno-istraživačka komunikacija do sada nije postojala. Istraživanja su ostajala zatvorena u okvirima disciplina, što je onemogućavalo, ili u najmanju ruku ograničavalo, sticanje uvida u rezultate i njihov značaj za interdisciplinarnu perspektivu. Kako su danas migracije planetarni fenomen, jednako važan na globalnom i na lokalnom nivou, smatramo da bi bilo svrsishodno da se dosadašnja naučna istraživanja migracija u Srbiji detaljnije predstave i povežu. To će poslužiti kao osnov za buduće interdisciplinarno umrežavanje i saradnju kako istraživača tako i istraživanja. Uvereni smo da samo koordinirana naučna istraživanja migracija u Srbiji i regionu mogu adekvatno da predstavljaju ovaj fenomen na domaćoj i međunarodnoj naučnoj sceni.

Prvi korak u realizaciji ove ideje jeste održavanje okruglog stola pod naslovom Naučno istraživanje migracija u Srbiji: problemi i inicijative. Predviđeno jeda se na okruglom stolu, na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja, ukaže na probleme sa kojima su se ta istraživanja suočavala i da se podstaknu inicijative za dalji rad. U planu je da se okrugli sto fokusira na sledeće tematske celine:

- Teorijsko-metodološki pristupi različitih naučnih oblasti koji podrazumevaju osobene naučne tokove i trendove i imaju u vidu istorijske, društveno-političke i kulturne prilike u kojima su se ta istraživanja odvijala. Zato će se obratiti pažnja na dijahronu i sinhronu dimenziju naučnih istraživanja migracija.

- Istraživanja predstavljaju složen, ponekad teško prohodan i osetljiv rad, jer podrazumevaju praćenje ljudskih kretanja koja duboko zadiru u psihološke, političke, socio-ekonomske, kulturne uslove i posledice  na život pojedinca i zajednice. Potrebno je da se ukaže na metodološka pitanja: šta, gde, kako i zašto istraživati, odnosno definisati osnovne probleme i teškoće sa kojima se suočavaju istraživači migracija u Srbiji.

- Svrha ovog okruglog stola jeste da se pokrenu inicijative za buduće interdsciplinarno umrežavanje što bi podrazumevalo da se radi na stvaranju zajedničke platforme, imajući u vidu teorijsko-metodološke i istraživačke pristupe specifične za svaku oblast (npr. stvaranje odgovarajuće baze podataka, rad na bibliografijama, praćenje aktuelnih domaćih i međunarodnih projekata i programa, kao i svi drugi vidovi naučne interakcije).

Pored diskutanata najavljenih u programu, moguće je pre početka Okruglog stola registrovati se za kraće diskusije (do 5 min) i učešće u radu Foruma.

 

Organizacioni odbor:

Dr Mladena Prelić
Dr Biljana Sikimić
Dr Miroslava Lukić Krstanović
Dr Jadranka Đorđević Crnobrnja
Dr Sanja Zlatanović
Mr Marta Stojić Mitrović