Објављена је прва свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2023. годину. Темат у актуелном броју, под називом „Мит и идентитет: кроскултурални и интертемпорални приступ“, доноси шест радова и прегршт нових перспектива, методологија, предложених тумачења, прегледа проблематике и оригиналних научних доприноса. У њима се миту и идентитету прилазили из перспективе историје идеја, књижев­ности, философије, психологије и историје религија, историографије, историје уметности и антропологије. Примењени су различити теоретски и методолошки приступи. Отворене су, преиспитане и дотакнуте разне проблемске целине: мит и питање истинитости, актуелност мита, митови о пореклу / аутохтоности, есхатолошки митови / идентитети алтеритет: лични, етнички, родни, верски, социјални,политички и културални аспект / ремитологизација као књижевнипоступак и мит у метапоетичком нивоу / однос између идентитетауметника и (ре)продукције мита о „бивању уметником“ / митскефигуре и архетипови / мит и етногенеза. Овако неисцрпна и увек актуелна проблематика нас позива на још много интердисциплинарних, компаративних, кроскултуралних и интертемпоралних научних прегнућа.

Уредница темата је др Ђурђина Шијаковић Миданик, научна сарадница Етнографског института САНУ.

Издање 71 Број 1 ГЕИ можете преузети са адресе: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/49