Објављена је трећа свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2022. годину. Темат у актуелном броју, који носи назив „Жене и образовање у Србији и Аргентини – XX и XXI век“, уредиле су др Нина Аксић, сарадница Етнографског института САНУ и др Ивана Арсић, сарадница Института друштвених наука у Београду. Темат чини седам радова који су хронолошки, линеарно и територијално подељени у две тематске групе. Образовање жена посматра се, најпре, од својих раних почетака од средине XIX века у систему неформалног образовања, па све до заступљености жена у сфери високог образовања у XXI веку, и то посматрано кроз српску и аргентинску призму. Такође, утицај друштва и политике на образовање девојчица и жена уопште, утицај породице, традиције и религије на образовање, процес феминизације образовног система, као и позиције жена у високом и уметничком образовању, аутори мултилатералног струковног опредељења и професионалног ангажмана разматрају са различитих теоријских и методолошких позиција.

Издање 70 Број 3 ГЕИ можете преузети са адресе:  https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei