Tемат Мит и идентитет: кроскултурални и интертемпорални приступ има за циљ да окупи разнородне прилоге о митовима као изворима идентитетских критеријума. Могуће теме су: мит, идентитет, алтеритет: лични, етнички, родни, вјерски, социјални и културални аспект / етиолошки митови, митови о аутохтоности / нова читања теоријâ мита / мит у савременом друштву: природна средина, друштвени диспаритети, миграције / мит у психологији, умјетности, књижевности, духовности / митске фигуре и архетипови у савременој култури. Нарочито занимљиво питање је: какву улогу мит има у времену вртоглавог научно–технолошког развоја и антропоцена? Ове теме, наравно, не исцрпљују проблематику мита и идентитета, тако да низ остављамо отвореним.

Позив упућујемо колегама који се баве истраживањима у областима антропологије, студија културе, историје религија, историје умјетности, философије, психологије, и у областима сродних наука, са различитим теоретским и методолошким приступима, а нарочито поздрављамо интердисциплинарне, компаративне, кроскултуралне и интертемпоралне перспективе.

Позив за достављање прилога за темат Гласника Етнографског института САНУ 1/2023.