Objavljena je treća sveska Glasnika Etnografskog instituta SANU za 2022. godinu. Temat u aktuelnom broju, koji nosi naziv „Žene i obrazovanje u Srbiji i Argentini – XX i XXI vek“, uredile su dr Nina Aksić, saradnica Etnografskog instituta SANU i dr Ivana Arsić, saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Temat čini sedam radova koji su hronološki, linearno i teritorijalno podeljeni u dve tematske grupe. Obrazovanje žena posmatra se, najpre, od svojih ranih početaka od sredine XIX veka u sistemu neformalnog obrazovanja, pa sve do zastupljenosti žena u sferi visokog obrazovanja u XXI veku, i to posmatrano kroz srpsku i argentinsku prizmu. Takođe, uticaj društva i politike na obrazovanje devojčica i žena uopšte, uticaj porodice, tradicije i religije na obrazovanje, proces feminizacije obrazovnog sistema, kao i pozicije žena u visokom i umetničkom obrazovanju, autori multilateralnog strukovnog opredeljenja i profesionalnog angažmana razmatraju sa različitih teorijskih i metodoloških pozicija.

Izdanje 70 Broj 3 GEI možete preuzeti sa adrese:  https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei