Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 22. i 23. februara organizovana je radionica na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama“ koji se sprovodi u partnerstvu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Fondacije za otvoreno društvo. U sklopu panela „Zaštita životne sredine i klimatske promene“, dr Branko Banović, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, prezentovao je rezultate prve faze istraživanja „Izrada smernica za uključivanje aktera koji nedostaju pri osmišljavanju i sprovođenju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine: komparativno antropološko istraživanje Loznice i Pljevalja“, koje zajednički sprovodi sa prof. dr Milošem Milenkovićem, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu. U ime istraživačkog tima dr Branko Banović je izložio delove rezultata dosadašnjih teorijskih istraživanja, kao i terenskih istraživanja dva grada u kojima trenutno bukti sukob koji se na manifestnom planu vodi povodom stručnih ekoloških tema, ali koji je duboko politički impregniran i prožet identitetskim sukobima po ekonomskoj, zavičajnoj, etničkoj ili religijskoj osnovi. Etnografsko istraživanje upotpunjeno je rezultatima do kojih je došla dr Jelena Ćuković, antropološkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Кroz komparativno istraživanje Pljevalja i Loznice, nastojanje je bilo da se problematika socio-kulturnih posledica razvoja zasnovanog na ekstrakciji sagleda na način da u rešavanje problema budu uključene sve zainteresovane strane, uz uverenje da se oslanjanjem na autoritet nauke i poverenje i otvorenost koju građani na terenu iskazuju prema etnolozima-antropolozima, ovim istraživanjem može doprineti pravednijem i inkluzivnijem osmišljavanju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine. U narednoj fazi projekta rezultati teorijskog i terenskog istraživanja biće prevedeni u smernice za izradu praktičnih politika i dva naučna članka.